Sessies

    

Sessieoverzicht 

     
   

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden, wilt u als eerste op de hoogte gehouden worden over de 14e Dag van de BOA, laat hier uw gegevens achter. 

     
     
    Eerste ronde workshops: 11.10 - 12.10 uur
     
  1.1 Innovatieve aanpak alcoholmisbruik in het uitgaansgeweld (Actie/ Campagne KIES)
   
 • Hein Maas, Zelfstandig adviseur overheid
   
 • Hoe bereik je jong jeugdig uitgaanspubliek?
 • Hoe verbind je politie, gemeentelijke BOA’s en lokale horeca?
 • Hoe agendeer je alcoholmisbruik in het uitgaansgeweld.
 • Hoe positioneer je de gemeentelijke BOA?
 • Hoe verbind je preventie partners en handhaving?
Voor en door jongeren
Studenten van Avans Innovative Studio ontwikkelden mede de KIES-campagne (www.kies-hero-zero.nl). Tijdens de actie werkten de studenten van Avans mee door speciale polaroid foto’s te maken van het uitgaanspubliek. Studenten van het KW1C, van de opleiding Veiligheid, hielden de vrijwillige alcoholtests. De samenwerkingspartners waren erg enthousiast waarbij vooral het ‘voor en door jongeren’ in de aanpak goed leek te werken. De jongeren weten waar de hot-spots zijn, de drukste aanvoerroutes naar het uitgaansgebied, de lokale hangouts, spreken dezelfde taal als het jeugdig uitgaanspubliek en kennen de geschikte social media kanalen.

Geïnteresseerd? Kom naar de workshop om een kijkje te nemen in de KIES - keuken.
     
  1.2 Agressieve honden; bijtprotocol en plan van aanpak Rotterdam
   
 • Henri Schipper, Tactisch Coördinator Dierenwelzijn, Politie Eenheid Rotterdam
 • Leonoor de Ruyter van Steveninck, Adviseur Toezicht en Handhaving, Gemeente Rotterdam
   
In verschillende gemeenten worden maatregelen genomen om bijtincidenten of overlast door honden terug te dringen. Ook Rotterdam neemt maatregelen tegen agressieve honden. In een bijtprotocol staan de regels die gelden en de maatregelen die worden genomen bij incidenten. 
Het bijtprotocol en het plan van aanpak zouden uiteindelijk moeten leiden tot minder ongelukken. Hoor hoe politie en gemeente in Rotterdam samen optrekken in de aanpak van agressieve honden en wat de werking (en handhaafbaarheid) van het bijtprotocol in de praktijk is. 
     
  1.3 Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ (Cruijff)
   
 • Jean-Paul Jager, Docent D, Projectleider Handhaver toezicht en veiligheid Politie (HTV-P), Politieacademie
   
‘Ondermijning’ is een veel gehoorde kreet, maar wat is het nu, wat doen we ermee en wanneer zien we het? Hebben wij nog aandacht voor gebeurtenissen en gedragingen die afwijken?
Vragen wij ons nog wel af, hoe het kan dat de bewoner met een uitkering in een bepaalde wijk in een te dure auto rijdt? Hebben wij oog voor de ‘leegstaande panden’ in onze wijk of de winkel waar geen klanten komen?
Kortom zie je als BOA, handhaver wel wat je zou kunnen of moeten zien?
Wat kun je als handhaver in de aanpak van ondermijning? Signaleren. Wat zijn de signalen, hoe herken je deze?
In de workshop neem ik u mee in het herkennen en onderkennen van de signalen van ondermijning. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijke aanpak van ondermijning.
     
  1.4 Handhaven op het vaarwater met de BOA-boot in Breda
   
 • Yvonne van Merode, BOA taakaccent water, Gemeente Breda
 • Kurt Clincke, BOA taakaccent water, Gemeente Breda
 • John Reuvers, Inspecteur bestaande stad, Gemeente Breda
   
De gemeente Breda is nautisch beheerder van alle wateren binnen de grenzen van de bebouwde kom. Er zijn de laatste jaren flinke investeringen gedaan op het gebied van het water in Breda. Hierdoor is de waterrecreatie behoorlijk toegenomen  en daarmee ook de roep om handhaving op het water.
 
In deze workshop wordt kort stil gestaan bij deze ontwikkeling en de uiteindelijke opzet van de water handhaving. Wat zijn de middelen, op grond waarvan acteer je (welke wetgeving), opleiding, uitvoering, wat zijn aandachtspunten etc.   
     
  1.5 Gastheerschap in de natuurgebieden en BOA 
   
 • Jerry Meijs, Boswachter, Natuurmonumenten
   

Terreinbeherende organisaties (TBO’s) zetten gastheren in om hun publiek te bereiken in hun natuurgebieden. Vaak wordt die gastheerfunctie ook door de BOA uitgevoerd. Tegenwoordig zijn er steeds meer geluiden dat gastheer en boa niet samen gaan in één functie.

Kun je én goed gastheer zijn én tegelijk BOA? Waar zitten dan de knelpunten, wat betekent dat voor de effectiviteit van de BOA en de organisatie en  hoe zit het dan met BOA’s met geweldsmiddelen? 

     
  1.6 BOA bij evenementen? Grijp het initiatief!
   
 • Frans Pauli, SPV-docent
    Bij het beveiligen van grote en kleine evenementen –van jaarmarkt tot buurtbarbecue- komt steeds meer druk te liggen bij de aanwezige BOA’s. Toezicht, controle, overleg met ketenpartners, direct contact met het –soms lastige en/of beschonken- publiek, het hoort er allemaal bij. Voor evenementen is vaak veel belangstelling, en als er iets misgaat is dat meteen groot nieuws. Hoe krijg je als BOA nou grip op zo'n evenement? Wat zijn de grenzen van je bevoegdheden en hoe kun je handelen bij calamiteiten, of beter nog: die zien te voorkomen? In deze workshop biedt SPV-docent Frans Pauli praktische handvatten om het initiatief te grijpen, voordat het mis gaat. 
     
  1.7 Proactief handhaven & Predictive Profiling
   
 • Leen van der Plas, Directeur, SoSecure International en het Kenniscentrum Security Intelligence
    In Nederland richten steeds meer bedrijven en overheden zich op het voorkómen van incidenten; in plaats op het reageren op een gebeurtenis, zoals zakkenrollen en zelfs terrorisme. Hoe herken je een crimineel op bijvoorbeeld een vol perron? In deze workshop krijg je inzicht in de methodiek van predictive profiling en informatiegestuurd handhaven. Je leert methoden die direct inzetbaar zijn in het boa-vak. Zoals vanuit een andere mindset (van repressief naar proactief) te kijken naar gedrag van mensen, voorwerpen en situaties. Zodat je crimineel gedrag in een vroeg stadium leert signaleren. Met deze wetenschappelijk onderbouwde methoden verdiep en verbreed je je vakkennis.
     
    Tweede ronde workshops: 14.10 - 15.10 uur
     
  2.1 Samenwerking handhaving en politie in de gemeente Heerlen
   
 • Petra Thomas, Wijkagent Heerlen-Centrum Aanspreekpunt samenwerking Politie / Handhaving Heerlen
 • Ton Buijs, Hoofd Bureau Handhaving Gemeente Heerlen
   
 • Wat gaat goed en waarom?
 • Tegen welke obstakels wordt nog aangelopen?
     
  2.2 Raakvlakken tussen domein I en domein II Boa's 
   
 • Rolf Overdiep, Voorzitter, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht
   

Voor welke uitdagingen staat de groene boa van nu? Helemaal bezien in het licht van de explosieve toename van de recreatiedruk, de stroperij en de drugscriminaliteit. Rolf Overdiep, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht schetst de laatste ontwikkelingen, licht toe hoe de KNVvN boa’s ondersteunt en zoekt vooral een brede samenwerking met alle andere handhavers.

     
 

 2.3 Het nieuwe Wetboek van Strafvordering in aantocht
Regeren is vooruitzien

   
 • Henk van Hoevelaken, Docent BOA en o.m. auteur van VIND Handhaving
    In 2020 wordt mogelijk het nieuwe Wetboek van Strafvordering ingevoerd; dat klinkt nog ver weg, maar het gaat erg veel betekenen voor de BOA. Het overgrote deel van de artikelen van het Wetboek wijzigt van tekst of inhoud. Een jaar voorbereiding op deze aanpassing is dan ook hard nodig. 
 
Tijdens deze workshop hoort u:
 • Wat houdt een nieuw Wetboek van Strafvordering in?
 • Hoe ziet de indeling van het nieuwe wetboek er uit? 
 • Wat verandert inhoudelijk en wat betreft taalgebruik en voorwaarden op hoofdlijnen?
 • Wat betekent de verandering voor examens en lesmateriaal?
     
  2.4 Wordt de wijk-BOA de nieuwe wijkagent?
   
 • Marcel Zethoven, Programmamanager Toezicht en handhaving en eigenaar van VAZ Global, Segment Opleidingen b.v.
 • Rienk Hoff, Scheidend directeur Toezicht en Handhaving, Gemeente Amsterdam
   
De politieorganisatie trekt zich de komende jaren langzaamaan terug uit de wijken. Gemeenten investeren in extra BOA’s. Wat is de rol van de (wijk-) BOA en is de gemeentelijke organisatie hier klaar voor?
Een interactieve workshop vooraf gegaan door een interessante inleider namelijk Rienk Hoff voormalig directeur Toezicht & Handhaving gemeente Amsterdam. Kennis is macht. Opleiden staat in deze workshop centraal.
     
  2.5 Wet politiegegevens (Wpg) en het “Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren”
   
 • Hans Liekens, Directeur, NatuurNetwerk b.v.
 • Gijs van Aardenne, Natuurlijk! Marketing en Communicatie
   

Betekenis voor de BOA en de werkgever in relatie tot het vastleggen en delen van strafrechtelijke (persoons)gegevens

Waar moet ik als BOA rekening mee houden en wat kan ik delen met mijn werkgever/ mede-BOA’s/ politie en anderen? Wat mag ik niet delen en waarom niet? Wat leg ik vast en hoe ga ik hiermee om? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen we hierover in gesprek gaan met de deelnemers.

     
   2.6 Jeugdboa en het dilemma drank & drugs onder jongeren
 

 

 • Julia Danen, Jeugdboa
 • Frank Bos, Jeugdboa
 • Anton Bos, Jeugdboa-coach, Jeugdboa.nl
   
Lachgas, ponypacks, grip-zakjes en de effecten in het gedrag van de jongere. Jeugdboa’s nemen landelijk een steeds duidelijkere plek in bij de ketenaanpak. Maar hoe ga je nou om met iets waar je veel mee te maken krijgt, de bevoegdheden niet altijd aanwezig zijn en de maatschappij schreeuwt om iets! In deze workshop gaan we kijken naar drugs, het herkennen daarvan en welke rol kan de (jeugd)BOA daarin hebben. Jeugdboa’s uit de praktijk nemen de praktijk verhalen mee naar de workshop, we zien voorbeelden van het gebruik, enkele creatieve oplossingen en de schades die het gebruik kan hebben. Na deze workshop heeft de deelnemer meer zicht op wat het nu precies is en kun je het meteen in de praktijk toepassen. 
     
    Derde ronde workshops: 15.40 - 16.40 uur
     
  3.1 Betaald parkeren in de binnensteden
   
 • Hillie Talens, Project manager, Kennisplatform CROW
   
In veel gemeenten ligt het betaald parkeren in de binnensteden onder vuur. Door het af te schaffen wordt het economisch klimaat gestimuleerd. Maar is dat ook werkelijk zo? Wat zijn de effecten van het afschaffen van het betaald parkeren in de binnensteden? 
 
CROW, een onafhankelijk kennisplatform voor verkeer, vervoer en infrastructuur, schetst u de voor- en nadelen van het afschaffen ervan. Met deze kennis en goed inzicht in de effecten bent u als BOA of teamleider op straat een stuk weerbaarder op straat.
     
  3.2 BOA examinering – aansluiting op huidige ontwikkelingen
   
 • Hester Brenninkmeijer, Manager Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH)
 • Ery van Bladel, Ambtelijk secretaris examencommissies ExTH
   
Tijdens deze workshop verkennen we op welke toekomstige ontwikkelingen u als BOA voorbereid moet zijn. Graag gaan we met u in gesprek over of deze onderwerpen allemaal een plek hebben in de gestelde bekwaamheidseisen. Welke onderwerpen mist u nog in de Permanente Her- en Bijscholing (PHB)?
     
  3.3 Illegale vangst van vogels - Samenwerking politie & groene buitengewoon opsporingsambtenaar
   
 • Ruth van Wingerden, Generalist tactische opsporing Team Milieu, Aanspreekpunt Groene BOA's eenheid Rotterdam en bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht
 • Laura Kievit, Generalist tactische opsporing Team Milieu, Aanspreekpunt Groene BOA's eenheid Rotterdam en bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht
   
Deze workshop gaat over een zaak illegale vogelvangst. Het begon klein door een waarneming van een BOA, maar de zaak heeft zich ontwikkeld tot een zaak waarbij internationale handel in illegaal gevangen vogels naar voren kwam.
 
U hoort hoe u als BOA een rol van betekenis kunt hebben in dergelijke zaken en hoe de samenwerking met politie vorm gegeven kan worden.
     
  3.4 De bestuurlijke boete in de praktijk
   
 • Robbert van Rooij, Regisseur publiek domein, Zuiver Regie en tot 1 januari 2018 Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving bij de gemeente Arnhem 
   
 • Foto/film materiaal leidend
 • Ervaringen uit de praktijk
 • Hoe ziet het traject eruit?
 • Wat wel en wat niet!
 • Waar zit de meeste weerstand?
 • Omgaan met bezwaren


Aan het einde van de workshop heeft u een beeld van de mogelijkheden en voordelen die de bestuurlijke boete voor overlast in de openbare ruimte uw organisatie biedt.

     
   3.5 Veiligheid, daar bent je nooit in uitgeleerd
   
 • Rick Nedermeijer, Managing Partner, iCertified
   
Jij wilt toch ook op het gewenste moment up to date blijven van wetskennis en processen? De iCertified app is een educatieve en operationele app die jou als BOA professional 24/7 ondersteunt. De app zorgt dat jij in de praktijk binnen een handbereik wetgeving en processen kunt raadplegen voor de juiste (af)handeling.
 
De app biedt jou als BOA, werkgever of docent ondersteuning bij o.a. 
 • Studie, examentraining en lesgeven 
 • Ondersteuning in de praktijk en stageperiode
 • Procesoverdracht en inzage in instructies
 • Direct inzage in wetgeving
 • Communicatie en verbinding
Ervaar de app zelf tijdens deze workshop! 
     
   3.6 Evenementengeluid en vuurwerkoverlast efficiënt handhaven
   
 • Mirjam Stevens, Munisense smart city solutions
 • Irene Barten, Munisense smart city solutions
   

Vanuit een luie stoel?
Met installatie van enkele geluidsmeters rondom een evenement vanuit je luie stoel vergunde geluidsniveaus bij evenementen handhaven? Organisatoren en DJs die met een online tool via dashboards, overzichten en meldingen, binnen de toegestane geluidswaarden blijven? Utopie?
 
Sneller en slimmer?
Snel, effectief én met grote precisie de afsteek-locatie van vuurwerk detecteren? De pakkans verhogen? En overlast terugdringen? Het kan. Echt!

Deze workshop geeft u gegarandeerd nieuwe handvatten en inzichten.